اعضا هیات موسس

اعضا هیئت موسس و کارشناسان مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت1- دکتر خلیل علی‌محمدزاده رئیس مرکز


2- دکتر ابوالقاسم پوررضا عضو هیئت موسس مرکز


3- دکتر حسین درگاهی عضو هیئت موسس مرکز


4- دکتر محمد زارع عضو هیئت موسس مرکز


5- دکتر شقایق وحدت عضو هیئت موسس مرکز


6- دکتر سمیه حسام عضو هیئت موسس مرکز


7- نیر زاهدی کارشناس مرکز