کارگاه ها

کارگاه اقتصاد خرد و کلان (شناسه: 11210) مدرس: دکتر میرزایی، دکتر بهپور

کارگاه کاربرد آمار در پژوهش‌های مدیریت بیمارستانی (شناسه: 11211) مدرس: دکتر جعفری

کارگاه سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی (شناسه: 11212) مدرس: دکتر احسانی

کارگاه اقتصاد سلامت و بیمه (شناسه: 11213) مدرس: دکتر علی محمدزاده

کارگاه مدیریت کیفیت و اعتباربخشی در بیمارستان (شناسه: 11216) مدرس: دکتر علی‌محمدزاده

کارگاه مدیریت استراتژیک و مدیریت آینده پرداز در نظام سلامت (دانشگاه علوم پزشکی البرز) مدرس: دکتر علی‌محمدزاده