کتب تالیفی

  • تشکیل تیم مدیریتی و اصول آن
  • رهبری و مدیریت؛ "مفاهیم و کاربردها"
  • مهارت های تشکیل تیم، کار تیمی و هدایت تیم
  • استانداردها و مراقبت های ویژه در سوختگی
  • تحلیل هزینه - اثربخشی در سلامت رویکردی کاربردی