مقالات

 1. Survey on Mental Health of Iranian Medical Students: A Cross- sectional Study in Islamic Azad University
 2. A Comparative Study on Effective Factors in Patient Safety Culture from the Nursing Staff Points of View
 3. Medical Tourists’ Perception of Service Quality in Children’s Medical Center of Tehran, Iran
 4. Factors affecting the physicians' attitudes towards the implementation of electronic health records using structural equation modeling(SEM)
 5. Assessing the Common Medical Errors in a Children’s Hospital NICU Using Failure Mode and Effects Analysis (EMEA)
 6. Short-term Cost-effectiveness of Reteplase versus Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients with Acute STEMI a Tertiary Hospital in Iran
 7. Monitoring and evaluation of program performance and management control system of tuberculosis: A ten-year cross-sectional study in Sistan and Baluchestan province, Iran
 8. تأثیر آموزش نظام آراستگی محیط کار بر بهره‌وری کارکنان مرکز بهداشت
 9. رهبری توزیعی، رویکردی جدید برای رفتارهای خودجوش در بیمارستان‌ها
 10. ارتباط هوش اخلاقی و خشم در پرستاران بخش‌های اورژانس بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 11. علل بستری مجدد در بخش‌های بستری بیمارستان صنعت نفت تهران در سال 1395
 12. تعیین کننده های موثر بر تمایل به سزارین (مطالعه موردی: زنان باردار شهر تهران)
 13. تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص‌های ‏کلینیکی، پاراکینیکی، جراحی و همچنین سطح ‏رضایتمندی بیماران در مجتمع آموزشی، پژوهشی ‏و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) در سال‌های 1392 و 1393
 14. بررسی رابطه بین تعامل پزشک – پرستار و حوادث ایمنی بیمار در بیمارستان امیرالمومنین تهران
 15. Evaluating the Type and Amount of Errors in Medical Records Documentation in Tehran Ayatollah Taleghani Hospital
 16. اولویت بندی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان‌های نظامی با استفاده از روش تاپسیس
 17. مطالعه امکان سنجی برگزاری دوره آموزش مجازی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران
 18. بررسی رابطه استرس شغلی و بهره‌وری در پرستاران بیمارستان‌های منتخب دانشگاه آزاد
 19. A study of relationship Quality of Working Life and its relation with the productivity of nurses in hospitals in Qom: 2016
 20. Short-and Long-Term Follow-up in the Elderly Patients with ST-Elevation Myocardial Infarction Receiving Primary Angioplasty or Thrombolytic Therapy
 21. The Role of Family Physician in Health Literacy of Rural Population in Farsan District